Mô hình hoạt động

Đăng lúc: 16:45:14 05/07/2019 (GMT+7)

Công ty Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, các Luật khác và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị trường học Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

 Sơ đồ cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty
 orig_527x432.jpg
 
§    Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.
 
§    Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
 
§    Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
 
§    Ban Giám đốc:
 
-                Giám đốc Công ty: Giám đốc Công ty là người đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, không nhất thiết là cổ đông và có thể là thành viên HĐQT. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 
-                Phó Giám đốc Công ty: Các Phó Giám đốc Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.
 
-                Kế toán trưởng Công ty: Kế toán trưởng của Công ty giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật.
 
§    Các phòng ban chuyên môn: Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. Khối tham mưu của Công ty gồm: Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Kinh doanh; Phòng Kế toán; Phòng Dự án với chức năng được quy định như sau:
 
-                Phòng Tổ chức Hành chính:
 
o    Tham mưu giúp Giám đốc công tác tổ chức - hành chính trong cơ quan như tổ chức bộ máy, đề bạt nhân sự, tiếp nhận lao động, sắp xếp lao động, thi đua khen thưởng, cơ chế tiền lương;
 
o    Tổ chức khánh tiết, tiếp khách, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ;
 
o    Quản lý cơ sở vật chất văn phòng, phương tiện vận tải, và cung ứng đầy đủ, kịp thời về hậu cần phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty;
 
o    Phục vụ tốt công ác nội vụ trong cơ quan
 
-                Phòng Kế hoạch Kinh doanh:
 
o    Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho việc kinh doanh khai thác và tiêu thụ sản phẩm có chất lượng, nhanh chóng, kịp thời. Phấn đấu giảm tồn kho tới mức thấp nhất;
 
o    Đề xuất phương án sản xuất - kinh doanh, cơ chế quản lý, góp ý điều chỉnh cho phù hợp với đơn vị;
 
o    Tiếp thị, thu thập thông tin giá cả thị trường, hàng hóa trên địa bàn, tham mưu để giám đốc có quyết định phù hợp cho việc sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
 
o    Trực tiếp soạn thảo Hợp đồng Kinh tế với các đối tác, có sự tham gia của Kế toán trưởng trước khi trình Giám đốc ký;
 
-                Phòng Kế toán:
 
o    Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về tiền vốn cho sản xuất - kinh doanh, tránh gây phiền hà cho khách và người lao động;
 
o    Phòng kế toán phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng quy chế quản lý tài chính trong Công ty;
 
o    Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và các cơ quan có liên quan về tính trung thực của số liệu báo cáo kế toán, doanh thu, chi và các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày của Công ty;
 
-                Phòng Dự án:
 
o    Khai thác và tìm kiếm thị trường;
 
o    Cung ứng Sách - Thiết bị cho các dự án, chương trình mục tiêu... thuộc lĩnh vực kinh doanh của đơn vị.
 
§    Qui định chi tiết về chức năng và nhiệm vụ của từng chức danh và của các phòng ban Công ty theo qui định hiện hành của Giám đốc Công ty.