Đại hội cổ đông Công ty CP sách & Thiết bị trường học Thanh Hóa 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách – TBTH Thanh Hóa trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách – TBTH Thanh Hóa