Thành lập và Phát triển

§ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa § Tên tiếng Anh: Thanh Hoa Book and Equipment Joint Stock Company § Tên viết tắt: STH § Địa chỉ: 51 Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa § Điện thoại: 037.3852335 § Fax: 037.3752035 § Website: www.sth.com.vn § Email: sachthanhhoa@sth.com.vn § Logo:

Mô hình hoạt động

Công ty Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, các Luật khác và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị trường học Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.