1. Trang chủ
  2. Sách tham khảo

Quốc gia và siêu quốc gia

Giá: 0  ₫
Liên hệ: 02373 753 034
Để cung cấp cho độc giả những hiểu biết cơ bản về các loại lý luận có tính đại diện về “nhất thể hóa”, nhận thức rõ ràng hơn về mô hình Cộng đồng châu Âu, những ưu điểm nổi trội cũng như những vấn đề bất đồng tiềm ẩn trong đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách Quốc gia và siêu quốc gia của tác giả Trần Cương. Cuốn sách có cấu trúc gồm 9 chương: Chương 1: Giới hạn vấn đề và phương pháp nghiên cứu; Chương 2: Chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện thực; Chương 3: Chính trị so sánh và nghiên cứu về nhận thức; Chương 4: Giải thích nguồn gốc của nhất thể hóa; Chương 5: Phân tích cơ chế nhất thể hóa; Chương 6: Tìm tòi sự phát triển của nhất thể hóa; Chương 7: Ảnh hưởng đối ngoại của nhất thể hóa; Chương 8: Quốc gia, siêu quốc gia và ngoài quốc gia; Chương 9: Quản trị chung khu vực của quốc gia. Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích, giải thích, so sánh, đánh giá về Cộng đồng châu Âu. Những phân tích, giải thích, lý luận và đánh giá về Cộng đồng châu Âu trong cuốn sách đã được minh chứng phần nào trong thực tế, đặc biệt là khi Anh hoàn thành tiến trình Brexit, Mỹ quay trở về chính sách bảo hộ, khả năng Grexit ngày một rõ ràng… Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà nghiên cứu kinh tế học, chính trị học; học viên chuyên ngành nghiên cứu quốc tế, kinh tế học, chính trị học, quan hệ quốc tế và độc giả quan tâm đến vấn đề này.